آفتاب
کد D167568

Ensure | مطمئن ساختن، متقاعد كردن، حتمی كردن، مراقبت كردن در، تضمین كردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
مطمئن ساختن، متقاعد كردن، حتمی كردن، مراقبت كردن در، تضمین كردن.

واژه انگلیسی
Ensure