آفتاب
کد D166774

Echinus | خارپوست دریایی، بلوط دریایی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
خارپوست دریایی، بلوط دریایی.

واژه انگلیسی
Echinus