آفتاب
کد D166062

Doomsday | روز رستاخیر، روز قیامت، روز داوری، روز حساب، محشر.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
روز رستاخیر، روز قیامت، روز داوری، روز حساب، محشر.

واژه انگلیسی
Doomsday