آفتاب
کد D166020

Dome | گنبد، قبه، قلعه گرد، گنبد زدن، منزلگاه، شلجمی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
گنبد، قبه، قلعه گرد، گنبد زدن، منزلگاه، شلجمی.

واژه انگلیسی
Dome