آفتاب
کد D1644

Board of Governors | هیئت رئیسه؛ هیئت رؤسای کل


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
هیئت رئیسه؛ هیئت رؤسای کل

واژه انگلیسی
Board of Governors

توضیحات
شورایی است متشکل از رؤسا یا مدیران کل بانک مرکزی، که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری صندوق بین‌المللی پول نیز می‌باشد.