آفتاب
کد D163190

Crew | خدمه كشتی، كاركنان هواپیما و امثال آن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
خدمه كشتی، كاركنان هواپیما و امثال آن.

واژه انگلیسی
Crew