آفتاب
کد D157558

Benthic | (ز.ش.) وابسته به اعماق اقیانوس، دریابن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(ز.ش.) وابسته به اعماق اقیانوس، دریابن.

واژه انگلیسی
Benthic