آفتاب
کد D157046

Bare | لخت، عریان، (مج.) ساده، آشكار، عاری، برهنه كردن، آشكاركردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
لخت، عریان، (مج.) ساده، آشكار، عاری، برهنه كردن، آشكاركردن.

واژه انگلیسی
Bare