آفتاب
کد D156703

Babel | شهر و برج قدیم بابل، هرج و مرج، سخن پرقیل و قال، اغتشاش، شلوغی، بنای شگرف، طرح خیالی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
شهر و برج قدیم بابل، هرج و مرج، سخن پرقیل و قال، اغتشاش، شلوغی، بنای شگرف، طرح خیالی.

واژه انگلیسی
Babel