آفتاب
کد D150422

Anisuria | آنیزوری


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آنیزوری

واژه انگلیسی
Anisuria

توضیحات
حالتی که با کاهش و افزایش متناوب مقدار ادرار یا الیگوری و پلی‌اوری متناوب مشخص می‌شود.