آفتاب
کد D150420

Anisotropic | ناجورگرای


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
ناجورگرای

واژه انگلیسی
Anisotropic

توضیحات
۱. نامتناسب بودن در جهات مختلف ۲. منکسرکننده دو برابر یا دارای قدرت پلاریزه کردن دو برابر.