آفتاب
کد D150417

Anisospore


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه انگلیسی
Anisospore

توضیحات
۱. هاگ جنسی؛ اسپور نر که باید با اسپور ماده جفت شود تا یک موجود بالغ و کامل پدید آید. ۲. هاگ غیرجنسی که به‌وسیله یک ارگانیسم هتروسپور تولید می‌شود.