آفتاب
کد D150412

Anisonormocytosis


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه انگلیسی
Anisonormocytosis

توضیحات
طبیعی بودن تعداد گویچه‌های سفید همراه با غیرطبیعی بودن تناسب اشکال مختلف نوتروفیل‌ها