آفتاب
کد D148754

Module | ۱. پودمان ۲. بخش (در برنامه‌های کامپیوتری)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
۱. پودمان ۲. بخش (در برنامه‌های کامپیوتری)

واژه انگلیسی
Module

توضیحات
۱. به‌طور ساده یک پودمان یک واحد آموزشی خودفراگیر با تمرکز ابتدائی بر چند هدف عینی تعریف شده است. جوهر یک "مدول" شامل مواد آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد نیاز جهت نیل به این اهداف می‌باشد. مرزهای یک مدول از مؤلفه‌های زیر تشکیل شده است. الف) بیان هدف ب) مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطلوب ج) اهداف آموزشی د) پیش تست تشخیصی‌ ﻫ) ابزارهائی برای پودمان ح) سپس تست ارزیابی ط) سنجش پودمان
۲. در برنامه‌نویسی ، مجموعه روال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ساختارهای داده‌ای است که کار خاصی انجام می‌دهد. واحدها معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شوند. یک رابط که لیست ثابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، نوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها داده‌ای ، متغیرها و روال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل استفاده واحدها یا روال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر را در جای خود قرار می‌دهد؛ و بخش حاوی کُد (برنامه) اصلی که اختصاصی بوده و فقط برای واحد مربوط قابل استفاده می‌باشد.
۳. در برنامه‌های کامپیوتری ، قسمتی از یک برنامه که کار خاص خود را دارد و عمدتاً به‌طور مستقل از بقیه برنامه عمل می‌کند.
۴. در نظریه رشد شناختی "برونر" واحد رفتاری آموخته‌شده که در آخر مرحله ‌یافتن راه‌حل یک مسئله پدید می‌آید ، و در آن رفتار حل‌ کننده مشکل ، یکپارچه‌تر و ساخت‌یافته‌تر می‌گردد.