آفتاب
کد D148640

Maze | ماز ، دهلیز


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ماز ، دهلیز

واژه انگلیسی
Maze

توضیحات
طرح یا وسیله‌ای که دارای راهروهای کم و بیش پیچیده و راهروهای بن‌بستی است که آزمودنی در آن گم می‌شود یا حداقل مقداری از وقت و انرژی خود را در این راهروهای بن‌بست صرف می‌کند. از این وسیله اغلب برای مطالعه یادگیری استفاده می‌شود. گوناگونی ماز بسیار وسیع است از ماز ساده T گرفته تا ماز باغ همپتون ، رایج‌ترین آنها ماز چندگانه T یا Y است.