آفتاب
کد D148497

Level of significance | سطح اطمینان (سطح معنی‌داری)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سطح اطمینان (سطح معنی‌داری)

واژه انگلیسی
Level of significance

توضیحات
احتمال ارتکاب به خطای نوع اول یا α را سطح اطمینان یا سطح معنی‌دار بودن آزمون می‌نامند. انتخاب این سطح اختیاری است ولی غالباً سطوح ۰/۰۵ و ۰/۰۱ به‌عنوان سطح قابل قبولی به‌وسیله پژوهشگران انتخاب می‌شود. به‌عبارت دیگر درصورتی که با احتمال ۹۵ درصد اختلاف ، مثلاً بین دو میانگین ، به‌علت خطای نمونه‌گیری نباشد اختلاف را معنی‌دار می‌گویند و فرض صفر رد می‌شوند.