آفتاب
کد D147852

Entropy | آنتروپی ، افت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آنتروپی ، افت

واژه انگلیسی
Entropy

توضیحات
آنتروپیری ، قانون عمومی طبیعت است که به موجب آن ، هر شکل سازمانداری ، به‌سوی بی‌سازمانی میل می‌کند. سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های فیزیکی به‌سوی پراکندگی و تقسیم اتفاقی عناصر خود می‌گرایند و سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های زنده بر اثر کهولت می‌میرند. در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های مکانیکی با تعویض قطعات و خرده سیستم‌های آسیب‌دیده با آنتروپی مبارزه می‌شود. در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی به‌ویژه سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، امکانات فراوانی برای مبارزه با آنتروپی وجود دارد. این سیستمها با بازنشسته‌کردن اعضای مسن و جذب اعضای جوان ، استفاده از دانش و تکنولوژی جدید و اندیشیدن تدابیر و تمهیدات تازه برای حل مسائل و مشکلات ، می‌توانند به‌طور نامحدود ، فراگرد آنتروپی را معکوس و متوقف سازند.