آفتاب
کد D147083

Active rehearsal | تمرین فعال


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تمرین فعال

واژه انگلیسی
Active rehearsal

توضیحات
تفکر در مورد تداعی‌ها و معانی مطالبی که باید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر سپرده شود. تمرین فعال موجب بهبود حافظه می‌شود.