آفتاب
کد D147081

Active | فعال


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فعال

واژه انگلیسی
Active

توضیحات
۱- مشخص کننده نگرش یا وضعیتی که به وسیله آن شخص خودبه‌خود ابتکار عمل را به دست داشته و بر موفقیت موجود تأثیر می‌گذارد.
۲- توصیف‌کننده وضعیت کنترل ، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در روابط جنسی