آفتاب
کد D147076

Acquired characteristic | ویژگی اکتسابی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ویژگی اکتسابی

واژه انگلیسی
Acquired characteristic

توضیحات
ویژگی اکتسابی یا هر نوع خصوصیتی که از تجربه یا عوامل محیطی سرچشمه می‌گیرد.