آفتاب
کد D147075

Acquired | اکتسابی ، آموخته شده ، آموخته


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اکتسابی ، آموخته شده ، آموخته

واژه انگلیسی
Acquired

توضیحات
- وقتی این اصطلاح به مفهوم آموخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد ، در اشاره به رفتاری است که در درجهٔ اول به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عوامل تجربی بسیار مهمی مربوط می‌گردد. ثانیاً با توجه به این عقیده که تمام رفتارها هم جزء ژنتیک و هم جزء محیطی دارند ، صحبت از رفتارهای اکتسابی و ذاتی مطلق درست به نظر نمی‌رسد. رفتارهای آموخته شده معمولاً متقابل رفتارهای ذاتی (Innate) شمرده می‌شوند.
- به صفات یا واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی گفته می‌شود که موروثی نیستند و با گذشت زمان در اثر یادگیری کسب شده‌اند.