آفتاب
کد D147069

Accuracy test | آزمون دقت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون دقت

واژه انگلیسی
Accuracy test

توضیحات
هر آزمونی که روی دقت عملکرد تأکید دارد ، بی‌آنکه زمان مصرف شده برای تکمیل آ‍زمون را در نظر بگیرد