آفتاب
کد D147066

Acculturation | فرهنگ‌پذیری


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فرهنگ‌پذیری

واژه انگلیسی
Acculturation

توضیحات
۱- فرهنگ‌پذیری شامل پدیده‌هائی می‌شود "که از تماس مستقیم و مستمر ، بین گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متشکل از افرادی با فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ، منشأ می‌گیرد و این تماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موجبات بروز دگرگونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی را در گونه‌های اولیه فرهنگی یکی از دو گروه و یا هر دو فراهم می‌سازد.
۲- پدیده‌هائی که از تماس مستقیم و ادامه‌دار بین دو فرهنگ تنیجه می‌شود و از تبدیل یا تغئیر شکل یک یا دو نوع فرهنگ در حال تغئیر ارتباط با یکدیگر مشخص می‌گردد.
۳- خوگیری با فرهنگ جامعه ، پذیرش فرهنگ نو و طرح فرهنگ پیشین را فرهنگ‌پذیری گویند.
۴- دگرگونی فرهنگ فرد یا گروه از راه تماس مستقیم با فرهنگ دیگر.
۵- جذب و هضم قومی که دارای فرهنگ ویژه خود است ، در درون فرد دیگر
۶- در ارتباط با کودکان ، این اصطلاح به کسب تدریجی الگوهای رفتاری ، آداب ، رسوم و باورهای فرهنگ دربرگیرنده ، خصوصاً خرده فرهنگی که کودک در آن بزرگ می‌شود ، اطلاق می‌شود. به تعبیر وسیع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به پذیرش یا انتقال فرهنگ یک گروه قومی به گروهی دیگر گفته می‌شود.