آفتاب
کد D147045

Absolute | مطلق


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مطلق

واژه انگلیسی
Absolute

توضیحات
۱- نامحدود ، نامعین ، غیرمشروط ، قایم به ذات
۲- آنچه ذاتاً مستقل بوده به چیزی جز خودش ، قایم نیست.