آفتاب
کد D140318

Broadcasting | سخن پراکنی


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
سخن پراکنی

واژه انگلیسی
Broadcasting

توضیحات
بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا (بی.بی.سی.)
British broadcasting
(Corporation (B.B.C