آفتاب
کد D134855

Revendication | استرداد مال


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
استرداد مال

واژه انگلیسی
Revendication