آفتاب
کد D134762

Aristocracy | اریستوکراسی


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
اریستوکراسی

واژه انگلیسی
Aristocracy

توضیحات
(اریستوکراسی ، که اصطلاحاً به حکومت اشراف ، شهرت دارد ، نام سیستم حکومتی است که در آن ، قدرت و نظارت ، در دست عدّۀ معدودی از طبقۀ حاکمه است ، که مقام سیاسی آنان ، ممکن است براساس قدرت اقتصادی؛ یعنی تموّل و ثروت ، یا قدرت نظامی ، یا سنّ و یا هرگونه برتری مشخّص در جامعه باشد. طبقۀ حاکمۀ چنان حکومت را اصطلاحاً "آریستوکرات" می‌گویند.)