آفتاب
کد D134102

Anarchist | آنارشیست


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آنارشیست

واژه انگلیسی
Anarchist

توضیحات
(طرفدار هرج و مرج‌طلبی ، هرج و مرج‌طلب).