آفتاب
کد D126582

Prostitution | روسپی‌گری


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
روسپی‌گری

واژه انگلیسی
Prostitution

توضیحات
در دسامبر ۱۹۴۹ مقاوله‌نامه‌ای برای جلوگیری روسپی‌گری مورد قبول مجمع عمومی قرار گرفت. این مقاوله‌نامه در سال ۱۹۵۹ به‌وسیلهٔ ۲۵کشور تصویب گردید.