آفتاب
کد D119829

Kite | سند تضمینی، برات تجاری همکاری، سفته‌بازی، برات تجارتی سازشی، سند تضمین‌شده


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
سند تضمینی، برات تجاری همکاری، سفته‌بازی، برات تجارتی سازشی، سند تضمین‌شده

واژه انگلیسی
Kite