آفتاب
کد D11615

Malthusian Theory of Population | نظریه نفوس مالتوس


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نظریه نفوس مالتوس

واژه انگلیسی
Malthusian Theory of Population

توضیحات
شمار نفوس انسانی نسبت به وسایل معیشت سریع‌تر افزایش می‌یابد. مالتوس ادعا داشت که نفوس آدمی به ترتیب تصاعد هندسی ازدیاد می‌یابد و وسایل معیشت براساس تصاعد عددی زیاد می‌شوند. اگر از افزایش شمار جمعیت جلوگیری به عمل نیاید بشر به سوی ذلت و نگون‌بختی روی می‌آورد.