آفتاب
کد D115934

Depopulation | کوچ‌کردن مردم از ناحیه یا سرزمین معین، کم جمعیتی، کم نفوسی، تقلیل نفوس، کاهش مردم، کاهش جمعیت، جمعیت کاهی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
کوچ‌کردن مردم از ناحیه یا سرزمین معین، کم جمعیتی، کم نفوسی، تقلیل نفوس، کاهش مردم، کاهش جمعیت، جمعیت کاهی

واژه انگلیسی
Depopulation