آفتاب
کد D11441

Logarithmic Graph | نمودار لگاریتمی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
نمودار لگاریتمی

واژه انگلیسی
Logarithmic Graph

توضیحات
اگر متغیر و توابع را در مقیاسهای لگاریتمی روی محورها ببریم نمودار لگاریتمی به دست می‌آید.
منحنی نمایشگر تابع y = f (x) است. در این صورت تغییرات log y برحسب تغییرات log x یعنی تغییرات نسبی y را برحسب تغییرات نسبی x نشان می‌دهد.