آفتاب
کد D10085

Inflationary Spiral | مارپیچ تورمی؛ پیچ پیچ تورمی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
مارپیچ تورمی؛ پیچ پیچ تورمی

واژه انگلیسی
Inflationary Spiral

توضیحات
روند صعودی قیمتها که هم جزئاً نتیجه و هم جزئاً علت افزایش مزد، حقوق و دیگر درآمدها مانند سود، سود توزیع شده و اجاره و بهره است. ن.ک: Hyperinflation; Inflation