آفتاب
کد D10075

Inflation, Types of | انواع تورم


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
انواع تورم

واژه انگلیسی
Inflation, Types of

توضیحات
تورم پیش‌بینی شده Anticipated inflation
تورم از تنگنای عوامل Bottleneck inflation
تورم مزمن Chronic inflation
تورم از فشار هزینه Cost-push inflation
تورم اعتبار Credit inflation
تورم خزنده Creeping inflation
تورم خودافزا؛ تورم انباشتی Cumulative inflation
تورم از فشار تقاضا Demand-pull inflation
تورم از تقاضای افراطی؛ تورم از زیادتی تقاضا Excess-demand inflation
تورم تازنده؛ تورم شدید Galloping inflation
تورم شدید؛ ابرتورم Hyperinflation
تورم وارده؛ تورم وارداتی Imported inflation
تورم از افزایش بی‌تناسب هزینه‌ها Mark-up price inflation
تورم پولی Monetary inflation
تورم باز Open inflation
تورم قیمتها Price inflation
تورم تازنده؛ تورم شدید Raging inflation
دورهٔ رونق (پس از رکود) Reflation
تورم فرونشسته Repressed inflation
تورم متوقف؛ تورم بازایستاده؛ تورم سرکوب شده؛ Suppressed inflation
تورم منکوب True inflation
تورم حقیقی Unanticipated inflation
تورم پیش‌بینی نشده