آفتاب
بالاى صفحهچاپ
1

0

میكروسكوپ دیجیتال مجهز به دوربین
بالاى صفحه چاپ
1

ناباروری و آی یو آی

آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر مصلائی
تاریخچه
بخشهای فعال آزمایشگاه
بیوشیمی خون وادرار
هورمون شناسی
هماتولوژی
سرولوژی
ایمونولوژی
انگل شناسی
میکروب شناسی
قارچ شناسی
الکتروفورز
آلرژی شناسی
ناباروری و آی یو آی
تشخیص پیش از تولد
پذیرش
نمونه گیری
بیمه های طرف قرارداد