گونی
شاخه فعاليت گونی
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۳ ۲۱
احمدی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارسوق بزرگ - بازار بزرگ - گونی فروش ها - پ. 4
مسئول آقا / خانم :  احمدی
تلفن :  ۵۵۶۰۲۵۹۷
اشرفی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - چهارسوق - بزرگ بازار گونی فروش ها - پ. 12
مسئول آقا / خانم :  اشرفی
تلفن :  ۵۵۶۰۵۷۱۶
اشرفی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - بازار گونی فروش ها - پ. 11
مسئول آقا / خانم :  اشرفی
تلفن :  ۵۵۶۰۴۱۹۳
اشرفی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - چهارسوق بزرگ - بازار گونی فروش ها - پ. 15
مسئول آقا / خانم :  اشرفی
تلفن :  ۵۵۶۲۸۸۰۱
اشرفی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - نرسیده به چهارسوق بزرگ - پشت مسجد میرزا موسی - بازار ملی - طبقه همكف - پ. 12
مسئول آقا / خانم :  محمد اشرفی
تلفن :  ۵۵۶۲۵۸۱۲
اكبری
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، م. رازی - خ. رباط كریم - پ. 41 - پاساژ اتومحبوب
تلفن :  ۵۵۶۴۸۸۰۴
اكبری، علی اكبر
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. رباط كریم - قبل از میدان رازی - پ. 47
مسئول آقا / خانم :  علی اكبر اكبری
تلفن :  ۵۵۶۵۲۷۲۲
امیرزادگان
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - جنب پله های نوروزخان - پ. 608
مسئول آقا / خانم :  حسین امیرزادگان
تلفن :  ۵۵۶۳۶۳۲۲, ۵۵۶۲۲۵۶۴
امیرزادگان
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی بانك ملت - سرای حافظ - پ. 651 - ط. دوم - ش. 408 و 409
مسئول آقا / خانم :  حمید امیرزادگان
تلفن :  ۵۵۶۲۱۳۸۰, ۵۵۸۰۳۷۵۷
امینی، ایمان
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، فلكه دوم تهرانپارس - خ. جشنواره - خ. امین - ایستگاه رهبر - خ. روشن شرقی - پ. 2
مسئول آقا / خانم :  ایمان امینی
تلفن :  ۷۷۳۴۳۴۴۴
اولیایی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - بازار مسگرها - ابتدای چهار بازار - بازار گونی فروش ها - پ. 56
مسئول آقا / خانم :  اولیایی
تلفن :  ۵۵۶۱۴۲۳۶
باقری
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارسوق - بزرگ بازار گونی فروش ها - پشت چهار بازار - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  جعفر باقری
تلفن :  ۵۵۶۱۰۳۷۲
باقری طباطبایی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - جنب سرای جواهری - روبروی بانك رفاه كارگران - پ. 690
مسئول آقا / خانم :  رضا باقری طباطبایی
تلفن :  ۵۵۶۲۷۴۳۰
بامداد
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل یكم - بازار چهل تن - سرای گردن كج - پ. 7
مسئول آقا / خانم :  محمد بامداد
تلفن :  ۵۵۶۰۵۸۷۰
بخشی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - بازار مسگرها - سرای قیصریه - پ. 17
مسئول آقا / خانم :  بخشی
تلفن :  ۵۵۶۱۷۵۵۵
برتون
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - جاده ورامین - قلعه نو - خ. تاجیك - دامداری ها - انبار برتون
تلفن :  ۵۵۹۱۸۸۱۲, ۵۵۶۵۸۰۶۳
بزرگمهر
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد غربی - جنب پمپ بنزین - پ. 1200
مسئول آقا / خانم :  اسماعیل دره باغی
تلفن :  ۵۵۶۳۸۱۲۳
بصیری
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - نرسیده به خیابان پامنار - بازار شیرازی - جنب بازار نوروزخان - طبقه همكف - پ. 588
مسئول آقا / خانم :  عباس بصیری
تلفن :  ۵۵۶۰۴۲۸۸
بنیان
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - چهارسوق بزرگ - بازار گونی فروش ها - پ. 19
مسئول آقا / خانم :  بنیان
تلفن :  ۵۵۶۲۹۵۸۷
بهزاد
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - پاساژ امید - طبقه همكف - پ. 24
مسئول آقا / خانم :  مصطفی بهزاد
تلفن :  ۳۳۱۱۴۶۶۸, ۳۳۹۰۰۴۵۰
تیمورتاش
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارسوق - بزرگ بازار گونی فروش ها - پ. 8
مسئول آقا / خانم :  تیمورتاش
تلفن :  ۵۵۶۲۶۵۲۲
حاج حسینی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - پاساژ امید - ط. اول - پ. 9
مسئول آقا / خانم :  محمدحسین حاج حسینی
تلفن :  ۳۳۹۰۸۶۱۸
حاج حسینی، محمدحسن
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. پامنار - ك. حاجی ها - پ. 45
مسئول آقا / خانم :  محمدحسن حاج حسینی
تلفن :  ۳۳۹۰۹۰۷۰
حاجی حسینی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی بانك صادرات - سرای نادری - طبقه همكف - پ. 1/14
مسئول آقا / خانم :  محتشم حاجی حسینی
تلفن :  ۵۵۶۲۸۳۵۸, ۵۵۶۱۴۹۱۰, ۵۵۶۳۹۹۲۸
حاجی حسینی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی بانك صادرات ایران - سرای نادری - طبقه همكف - پ. 14
مسئول آقا / خانم :  علی محمد حاجی حسینی
تلفن :  ۵۵۶۳۰۲۸۰
حاجی حسینی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی بانك صادرات - جنب سرای نادری - پ. 658
مسئول آقا / خانم :  مجتبی حاجی حسینی
تلفن :  ۵۵۶۲۹۴۹۴
حسینی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، نازی آباد - خ. اكبر مشهدی - ك. یاسری - پ. 53
مسئول آقا / خانم :  سیدحسین حسینی
تلفن :  ۵۵۰۶۳۵۲۵
حقیقت
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار - بازار مسگرها - سرای قیصریه - پ. 25
مسئول آقا / خانم :  ابراهیم حقیقت
تلفن :  ۵۵۶۳۵۸۶۹
حكاك
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - پاساژ امید - طبقه همكف - پ. 19
مسئول آقا / خانم :  مهدی حكاك
تلفن :  ۳۳۹۰۵۲۵۰
حیدری
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - چهارراه سیروس - نرسیده به سیداسماعیل - بنگاه نادری - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  علیرضا حیدری
تلفن :  ۵۵۶۳۷۸۲۵, ۵۵۱۶۰۲۵۳, ۰۰۹۱۲۱۲۶۰۷۰۰
خاكپور
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، بازار چهل تن - سرای خوانساری - حیاط دوم
مسئول آقا / خانم :  خاكپور
تلفن :  ۵۵۶۱۶۶۸۹
خامنه ای
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. صاحب جمع - م. امین السطان - بازارچه هرندی - پ. 36
مسئول آقا / خانم :  محمد خامنه
تلفن :  ۳۳۵۶۴۳۸۶
دارش
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه مولوی - م. امین السلطان - بازارچه هرندی - پ. 53
مسئول آقا / خانم :  ناصر دارش ایلامی
تلفن :  ۳۳۵۵۶۳۶۵
دراكی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، چهارراه مولوی - م. امین السلطان - بازارچه هرندی - پ. 49 و 51
مسئول آقا / خانم :  یوسف - منوچهر دراكی مهربانی
تلفن :  ۳۳۱۲۳۲۰۵
دراكی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. صاحب جمع - م. امین السلطان - پشت باسكول - پ. 45
مسئول آقا / خانم :  دراكی
تلفن :  ۳۳۵۵۸۰۲۷
رئوف
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، سجاد جنوبی - م. بهاران - انتهای خیابان فرد محمدی - پ. 3
مسئول آقا / خانم :  رئوف
تلفن :  ۵۵۷۲۸۹۵۸
رشیدی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار چهل تن - سرای نواب - پ. 19
مسئول آقا / خانم :  سیف اله رشیدی
تلفن :  ۵۵۶۳۷۳۵۰
رضایی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی بانك ملت - سرای حافظ - پ. 651 - ط. اول - پ. 209
مسئول آقا / خانم :  رضایی
تلفن :  ۵۵۶۳۹۹۸۶
رضایی مهابادی
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - روبروی بانك ملت - سرای حافظ - پ. 651 - طبقه همكف - ش. 5
مسئول آقا / خانم :  حسین رضایی مهابادی
تلفن :  ۵۵۶۳۶۰۰۱
رضایی پناه، ابراهیم
حوزه فعاليت: گونی و/یا چتایی - فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. فدائیان اسلام - پشت قرارگاه كاوه - ك. حاجی رستم - پ. 7
مسئول آقا / خانم :  ابراهیم رضایی پناه
تلفن :  ۳۳۷۴۶۸۹۵
صفحه آخر بعدى ۳ ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.