چرم و سالامبور
شاخه فعاليت چرم و سالامبور
نام شرکت
کلمات کليدى
کشور
صفحه آخر بعدى ۲۱
آذری
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - ك. سیدولی - پ. 6
مسئول آقا / خانم :  محمد آذری منفرد
تلفن :  ۵۵۶۳۳۷۵۵
آزاده، موسسه
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - واردات و/یا صادرات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. رامسر - جنب سمیه - پ. 151 - ط. چهارم
مسئول آقا / خانم :  حسین بهوندی
تلفن :  ۸۸۸۲۵۶۳۶
آل آقا
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام - بین خیابان 15خرداد و كوچه مستوفی - پ. 510 و 502 - سرای تقی زاده - ط. دوم - پ. 60
مسئول آقا / خانم :  مصطفی آل آقا
تلفن :  ۵۵۶۲۷۲۱۶
آل تك
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - ط. زیرزمین - پ. 13
مسئول آقا / خانم :  حسیم علاقوندی
تلفن :  ۳۳۹۳۳۹۳۹
ابتكار
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - ط. زیرزمین - پ. 23
مسئول آقا / خانم :  صادق دانیال
تلفن :  ۳۳۹۱۷۴۲۰
اركیده
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ظهیرالاسلام - خ. مصباح - پاساژ نمونه - پ. 1
مسئول آقا / خانم :  محمدحسین باغیان
تلفن :  ۳۳۹۰۴۶۶۸
اسدی، علی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور : رنگ كردن
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، شهر ری - خ. فدائیان اسلام - خ. هاشمیان - روبروی چاله سوم
مسئول آقا / خانم :  علی اسدی
تلفن :  ۳۳۷۵۲۲۹۹
البرز
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - ط. زیرزمین - پ. 19
مسئول آقا / خانم :  كیكاووس آبتین
تلفن :  ۳۳۹۲۷۴۶۶
الوان
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - طبقه همكف - پ. 19
مسئول آقا / خانم :  داریوش پناهی
تلفن :  ۳۳۹۳۵۰۰۷
امین
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی شمالی - ك. جابرزاده - پ. 49
مسئول آقا / خانم :  عباس طاهری
تلفن :  ۳۳۹۱۵۳۰۳
بارانلو
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - خ. صف - پاساژ امین - ط. زیرزمین - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  بابك بارانلو
تلفن :  ۳۳۹۳۵۶۳۹
برادران
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - ط. زیرزمین - پ. 4
مسئول آقا / خانم :  داود اشتری
تلفن :  ۳۳۹۱۶۴۸۶
بهروز
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور
نشانی :  ایران ، فارس ، شیراز ، شیراز
مسئول آقا / خانم :  مدیرعامل
تلفن :  ۹۱۷۷۱۳۱۰۳۶
صادرات و واردات خریدار و فروشنده چرم و سالامبور
بهنام
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد شرقی - بعد از چهارراه سیروس - پ. 638 - سرای پاینده - ط. زیرزمین - ش. 103
مسئول آقا / خانم :  سعید بهنام
تلفن :  ۳۳۵۵۳۳۶۴
بوفالو
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی شمالی - بالاتر از خیابان جمهوری - روبروی بانك ملت - پ. 373
مسئول آقا / خانم :  امیرحسین درم بخش
تلفن :  ۳۳۹۱۲۲۹۱, ۳۳۹۱۵۴۵۶
ترمه
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - ط. زیرزمین - پ. 12
تلفن :  ۳۳۹۰۷۶۷۵
تك
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. ظهیرالاسلام - خ. مصباح - پ. 146
مسئول آقا / خانم :  ناصر كاشانی موحد
تلفن :  ۳۳۹۰۴۴۸۹
جالوت
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - واردات و/یا صادرات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد شرقی - پ. 638 - سرای پاینده - ط. اول - ش. 11
مسئول آقا / خانم :  حسین جابریان
تلفن :  ۳۳۵۵۱۱۳۶
جهانی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ مهدی - ط. زیرین - پ. 14
مسئول آقا / خانم :  محسن محمدی
تلفن :  ۳۳۹۱۱۳۳۱
حسینی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - خ. صف - مجتمع تجاری امین - طبقه همكف - پ. 2
مسئول آقا / خانم :  مسعود حسینی
تلفن :  ۳۳۹۳۶۴۵۴
خرم
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - ط. زیرزمین - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  محمدجواد خرم
تلفن :  ۳۳۹۰۷۸۹۷
خورشید
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی شمالی - ابتدای كوچه جابرزاده - پ. 35
مسئول آقا / خانم :  فرامرز مباشرت
تلفن :  ۳۳۹۰۱۶۰۷
دی - 110
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - خ. صف - مجتمع تجاری امین - طبقه همكف - پ. 30
مسئول آقا / خانم :  سعید - حبیب رنجبر - حسینی
تلفن :  ۳۳۹۳۵۳۱۴
رشیدی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بین خیابان سعدی و ظهیرالاسلام - خ. صف - ك. بیمه - پ. 15
مسئول آقا / خانم :  علی رشیدی
تلفن :  ۳۳۹۱۴۹۵۸
سروش شرق
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - واردات و/یا صادرات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی شمالی - بالاتر از خیابان جمهوری - ك. دیبا - ساختمان شماره 1 - پ. 1
مسئول آقا / خانم :  غلامرضا شهرابی
تلفن :  ۳۳۱۱۶۴۴۹
سعدی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. سعدی شمالی - جنب پاساژ شیرازی - پ. 1
مسئول آقا / خانم :  احمد شمیرانی
تلفن :  ۳۳۹۰۲۰۳۷
سلطانی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - طبقه همكف - پ. 16
مسئول آقا / خانم :  علی سلطانی
تلفن :  ۳۳۹۱۴۷۱۸
شاهین
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. سعدی شمالی - ك. بیمه - پ. 11
مسئول آقا / خانم :  علی شریفی
تلفن :  ۳۳۹۱۵۲۹۴, ۳۳۹۳۸۵۷۲
شاپوری
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پ. 144
مسئول آقا / خانم :  قدرت اله شاپوری
تلفن :  ۵۵۶۲۱۲۸۴
شریف
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - ط. زیرزمین - پ. 17
مسئول آقا / خانم :  شریفی
تلفن :  ۳۳۹۲۸۶۰۳
شمیرانی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. 15خرداد - سبزه میدان - بازار كفاش ها - ك. سیدولی - پ. 16
مسئول آقا / خانم :  علیرضا شمیرانی
تلفن :  ۵۵۶۰۰۵۹۸, ۵۵۶۰۴۱۴۲
شیخی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام - خ. پاچنار - ك. سیدولی - پاساژ همتیار - پ. 10
مسئول آقا / خانم :  حسین شیخی
تلفن :  ۵۵۶۰۲۰۷۸
صدف
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - طبقه همكف - پ. 14
مسئول آقا / خانم :  حمید تهرانی وفا
تلفن :  ۳۳۹۰۷۶۹۵
عبدی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - بعد از خیابان سعدی - خ. صف - پاساژ امین - ط. زیرزمین - پ. 22
مسئول آقا / خانم :  بایرامعلی عبدی
تلفن :  ۳۳۹۰۸۳۸۷
فتوره چی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام - نرسیده به چهارراه گلوبندك - واحد 7 - ط. دوم - پ. 7
مسئول آقا / خانم :  علی اكبر شجاع الدین
تلفن :  ۵۵۶۲۴۳۴۹
قائم
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. صف - ك. ابوالقاسم جابرزاده - پاساژ 110 - طبقه همكف
مسئول آقا / خانم :  علی بهشتی - مشهدی
تلفن :  ۳۳۹۰۹۵۳۳
لاهوتی، شركت
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - واردات و/یا صادرات
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. گاندی - ك. 1 - پ. 1 - ط. سوم
مسئول آقا / خانم :  محمد لاهوتی
تلفن :  ۸۸۷۷۹۳۳۸, ۸۸۷۸۷۳۴۹
مارال
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. سعدی شمالی - ك. جابرزاده - پ. 51
مسئول آقا / خانم :  علی رفیعی
تلفن :  ۳۳۹۱۵۱۵۹, ۳۳۹۴۰۶۲۲
محسنی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. خیام - پاچنار - سرای بوعلی نو - پ. 31
مسئول آقا / خانم :  محسنی
تلفن :  ۵۵۶۳۵۰۱۹, ۵۵۶۱۵۴۶۴
مركزی
حوزه فعاليت: چرم و سالامبور - تولید و/یا فروش
نشانی :  ایران ، تهران ، تهران ، خ. جمهوری - خ. سعدی شمالی - ك. بخارا - پ. 23
مسئول آقا / خانم :  عباس - علی یزدانی - جواهری
تلفن :  ۳۳۱۱۴۴۲۹, ۳۳۵۷۴۶۳۵
صفحه آخر بعدى ۲۱

خواهشمند است جهت ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات تماس موجود شامل شماره تلفن ، نشانی ، ایمیل و وبسایت ، استفاده نمایید. آفتاب هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

اطلاعات موجود در بانک اطلاعات شهری آفتاب توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم اطلاعات ، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط آفتاب ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

شاخه‌هاى فعاليت :
ليست شاخه‌ها
ايجاد شرکت در اين شاخه
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
کاربر گرامي: 
 • آیا میدانید شرکت یا آدرس شما در این سیستم می‌تواند دارای صفحه اختصاصی و مشخصات کامل مورد نظر شما باشد و به‌روز رسانی آن از طریق خود شما انجام پذیرد.
 • اگر شرکت شما از طریق شناسه کاربری شما در سیستم ثبت شده است ، می توانید در بخش «شرکت‌ها/ نشانی‌های من» تمام اطلاعات آن را مشاهده و مدیریت فرمایید.
در غیر اینصورت با پشتیبانی آفتاب تماس بگیرید.
 • خواهشمندیم هر گونه درخواست، مشکل و یا پیشنهاد خود را از طریق پشتیبانی آفتاب با ما در میان بگذارید و از تماس تلفنی یا ارسال ایمیل خودداری فرمایید.