ماده ۷:

براى هر وسيله نقليه يا هر تانکر يک کارنه‌تير مى‌شود. چنين کارنه‌اى فقط براى يک سفر معتبر است. در روى کارنه شماره اسناد جداشدنى براى کنترل گمرکى و اسناد تصفيه براى عمليات حمل و نقل ذکر شده است. کارنه‌تير بايد مطابق با فرم استانداردى باشد که در ضميمه شماره يک اين کنوانسيون گنجانده شده است. تعداد گمرک‌خانه‌هاى خروجى و مقصد از ۴ گمرک‌خانه نبايستى تجاوز نمايد.


ماده ۹:

در گمرک‌خانه‌هاى خروجى کالا وسيله نقليه زمينى يا تانکر ضمن کارنه‌تير براى بازرسى و لاک و مهر گمرکى به مقامات گمرکى ارائه مى‌شود.


ماده ۱۱:

در هر يک از گمرک‌خانه‌هاى سر راه و در گمرک‌خانه مقصد وسيله نقليه زمينى يا تانکر همراه محموله و کارنه‌تير مربوط به بار به مقامات گمرکى ارائه مى‌گردد.