ماده واحد:

به دولت ايران اجازه داده مى‌شود به کنوانسيون گمرکى مربوط به حمل و نقل بين‌المللى کالا تحت کارنه‌هاى‌تير T.R.I منعقده در ژنو به تاريخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۵ برابر با ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱مشتمل بر ۶۴ ماده و هشت ضميمه ملحق و اسناد الحاق را تسليم نمايد.


تبصره ۱- به اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اجازه داده مى‌شود با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۶ کنوانسيون براساس شرايط و ضمانت‌نامه‌هاى مقرر در کنوانسيون به‌عنوان مؤسسه ضامن عمل نموده و دفترچه‌هاى مربوطه را (کارنه‌تير) صادر نمايد.


تبصره ۲- اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران بايد تضمينات لازم جهت انجام تعهدات ناشى از کنوانسيون را از مؤسسات حمل و نقلى که به عضويت آن اتاق به‌عنوان مؤسسه ضامن درمى‌آيند مطالبه و وصول نمايد.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه ۱۳۶۳ مجلس شورا تصويب و در تاريخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۶۳ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.