هزينه، حد پائين قيمت فروش کالاى شرکت را تعيين مى‌کند. قيمت‌، بايد تمام هزينه‌هاى مربوط به توليد و فروش کالا، به انضمام سود منصفانه‌اى را در بر گيرد. مديريت بايد در داخل شرکت تصميم بگيرد که چه کسى مسؤول تعيين قيت فروش است. در شرکت‌هاى بزرگ، بعضى از اين اختيارات به مديران سطح پائين و فروشندگان تفويض مى‌شود، اما سياست‌گذارى درخصوص تعيين قيمت و تصويب و تأييد قيمت‌هاى پيشنهادى هم‌چنان با مديريت سطح بالا است. مديران قسمت‌هاى توليد، امور مالى و حسابدارى نيز تا اندازه‌اى در قيمت‌گذارى دخالت دارند.