محيط سياسى

تصميمات بازاريابى شديداً تحت تأثير تحولات محيط سياسى قرار مى‌گيرند. اين محيط از مجموعه قوانين، ادارات دولتى و دستجات و گروه‌هايى تشکيل مى‌شود که در يک جامعه مشخص، افراد و سازمان‌ها را تحت تأثير قرار مى‌دهد و براى آنها محدوديت‌هايى ايجاد مى‌کند. عوامل مهم در محيط سياسى عبارتند از:

رشد گروه‌هاى ذينفع

در سال‌هاى اخير گروه‌هاى ذينفع نظير گروه‌هاى حمايت‌کننده از مصرف‌کننده رشد زيادى کرده است.

قوانين تنظيم تجارت

مجموعه قوانين مؤثر بر فعاليت‌هاى اقتصادى در طول زمان تدريجاً افزايش يافته است. وضع اين قوانين به دلايل مختلفى صورت گرفته است. دليل اول حمايت از شرکت‌ها در مقابل يکديگر بوده است. مديران واحدهاى اقتصادى متفقاً از رقابت حمايت مى‌کنند ولى در صورتى‌ که منافع آنها مورد تهديد قرار گيرد در جهت بى‌اثر کردن آن مى‌کوشند. دومين هدف از وضع مقررات دولتي، حمايت از مصرف‌کننده در مقابل رويه‌هاى غيرمتعارف تجارى است. سومين هدف از وضع مقررات دولتي، حمايت از منافع جامعه در قبال رفتار تجارى بدون محدوديت است.

اجراى قوانين

ادارات اجرائى قوانين مى‌توانند جداً کارآيى بازاريابى يک شرکت را تحت تأثير قرار دهند. ادارات دولتى در مورد به اجرا گذاشتن قوانين داراى اختيارات و رفتارهاى متفاوتى هستند. اين ادارات تحت حيطه نفوذ تعدادى حقوقدان و اقتصاددان قرار دارند که از تجارت و بازاريابى درک درستى ندارند.

محيط فرهنگى

محيط فرهنگى از نهادها و ساير نيروهايى تشکيل مى‌شود که ارزش‌هاى اساسي، ادراکات، رجحان‌ها و رفتارهاى جامعه را تحت تأثير قرار مى‌دهند. مردم در يک جامعه معين، پرورش مى‌يابند و بزرگ مى‌شوند، جامعه‌اى که اعتقادات و ارزش‌هاى اساسى آنان را شکل مى‌دهد. آنها جهانى را براى خود ترسيم مى‌کنند که تعيين‌کننده روابط آنها با خود و ديگران است. خصوصيات فرهنگى زير مى‌توانند بر تصميمات بازاريابى مؤثر واقع شوند:

پايدارى ارزش‌هاى فرهنگى

مردم هر جامعه داراى ارزش‌ها و باورهاى خاصى هستند. هسته مرکزى اين باورها و ارزش‌ها از ثبات بسيار بالايى برخوردار است. همين اعتقادات شکل‌دهندهٔ رفتار و طرز تفکرى است که در زندگى روزمره آنان مشاهده مى‌شود. هسته مرکزى باورها و ارزش‌ها از والدين به بچه‌ها منتقل و توسط مدارس، کليساها، امور اقتصادى و دولت تقويت مى‌شوند.

خرده فرهنگ

هر جامعه داراى خرده‌فرهنگ‌هايى است. گروهى از مردم با نظام‌هاى ارزشى مشترک براساس اوضاع و تجربيات زندگى معمولى يک خرده‌فرهنگ را به‌وجود مى‌آورند. اعضاى اين خرده‌فرهنگ‌ها داراى باورها، رجحان‌ها و رفتارهاى مشترک‌ هستند. گروه‌هاى خرده‌فرهنگ در صورت دارا بودن رفتار خريد و خواسته‌هاى متفاوت، مى‌توانند به‌عنوان هدف بازاريابان انتخاب شوند.

جابجايى ارزش‌هاى فرهنگى ثانويه

على‌رغم پايدار بودن نسبى ارزش‌هاى پايه، نوسانات فرهنگى نيز اتفاق مى‌افتد. تأثير گروه‌هاى موزيک معروف، شخصيت‌هاى سينمايى و ساير اشخاص نام‌آور بر روى مدل مو، پوشاک و معيارهاى جنسى مردم را در نظر بگيريد. بازاريابان براى روشن کردن فرصت‌ها و يا تهديدها به آينده‌نگرى در مورد جابجايى‌هاى فرهنگى علاقه‌مند هستند.