ارائه برنامه براى خط‌مشى‌هاى خوب، فقط نقطه حرکت آغازين، به سوى يک بازاريابى موفق است. يک خط‌مشى بسيار عالى بازاريابي، در صورتى که با اجرايى ضعيف همراه باشد، چندان مفيد فايده نخواهد شد. اجراى بازاريابي، فرآيندى است که طى آن خط‌مشى‌ها و برنامه‌هاى بازاريابى به منظور تأمين اهداف بازاريابى استراتژيک، به فعاليت‌ها و عمليات بازاريابى مبدل مى‌شوند. اجراى بازاريابي، دربردارندهٔ فعاليت‌ها به‌طور روزانه و ماهيانه است، فعاليت‌هايى که برنامه بازاريابى را به‌عمل در مى‌آورند. در برنامه‌ريزى بازاريابي، به چه و چراهاى فعاليت‌هاى بازاريابى پاسخ گفته مى‌شود و در اجرا، به چه کسي، کجا، چه وقت و چطور. در ادامهٔ تشريح اجراى برنامه‌هاى بازاريابى بايد به دلايل اجراى ضعيف و فرآيند اجراى بازاريابى پرداخت.