فروشگاه‌هاى خرده‌فروشى از نظر کنترل مجارى فروش به قسمت‌هاى زير تقسيم مى‌شود:

زنجيرهٔ مشارکتى

فروشگاه زنجيره‌اى يکى از مهم‌ترين تحولات خرده‌فروشى قرن حاضر است. يک فروشگاه زنجيره‌اي، شامل دو يا چند مجارى فروش کالا است که داراى مالکيت و مديريت مشترک است و در آن خريد به‌طور متمرکز انجام مى‌شود. اين فروشگاه‌ها، معمولاً اقلام و کالاهاى مشابهى را عرضه مى‌کنند و در کليه‌ٔ زمينه‌هاى خرده‌فروشى فعاليت دارند.

تعاونى خرده‌فروشى و زنجيره داوطلبانه

در اين نوع تشکّل، گروهى از خرده‌فروشان مستقل به سرپرستى يک عمده‌فروش به خريد جمعى و معامله مشترک مى‌پردازند. شکل ديگرى از اين تشکّل‌هاى قراردادي، تعاونى خرده‌فروشان است. در اين تشکّل، گروهى از خرده‌فروشان مستقل براى ايجاد يک هسته مرکزى عمده‌فروشى دورهم جمع مى‌شوند. با اين گردهمايي، آنها دست به معامله و انجام تبليغات پيشبردى مشترک مى‌زنند. اين‌گونه تشکّل‌ها همه به سان زنجيره‌هاى مشارکتى براى خرده‌فروشان مستقل امکان صرفه‌جويى در خريد و انجام تبليغات پيشبردى و شرايط جديدى را فراهم مى‌آورند که ايشان براى مقابله با زنجيره‌هاى مشارکتي، بدان‌ها نياز دارند.

تعاونى‌هاى مصرفى

يک شرکت تعاونى مصرف‌کننده مؤسسه‌اى است که مالکيت آن متعلق به مصرف‌کنندگان است. شهروندان مى‌توانند براى مقابله با خرده‌فروشان محلى که از طرق عرضه کالاهاى فاقد کيفيت و ترکيب مطلوب به آنها اجحاف مى‌کنند، دست به تأسيس يک شرکت تعاونى محلى زنند. براى اين منظور، اعضا مبالغى براى تأسيس فروشگاه مى‌پردازند. همين اعضا با رأى خود سياست‌هاى شرکت تعاونى را تعيين و مديران شرکت را نيز انتخاب مى‌کنند. فروشگاه نيز اجناس را با قيمت مناسبى در اختيار اعضا قرار مى‌دهد، يا اين‌که براساس حجم خريد اعضا به آنها سود سهام پرداخت مى‌کند.

مؤسسات امتيازى

يک امتياز، يک اتحاد مبتنى بر قرارداد است که بين يک توليدکننده يا عمده‌فروش يا يک مؤسسه خدماتى به‌عنوان امتيازدهنده و بخش خصوصى به‌عنوان امتيازگيرنده به‌وجود مى‌آيد. در اين‌جا يک امتيازگيرنده‌، براساس يک نظام امتيازي، حق مالکيت و بهره‌بردارى از يک يا چند واحد را مى‌خرد. تفاوت اساسى بين روش امتيازى و ساير نظام‌هاى قراردادي، نظير زنجيره داوطلبانه و تعاونى‌هاى خرده‌فروشى در اين است که نظام‌هاى امتيازي، معمولاً براساس کالا يا خدماتى منحصر به‌فرد، به فعاليت اقتصادى مى‌پردازند يا براساس استفاده از نامى تجاري، اعتبار يا حق انحصاري، که امتيازدهنده براى خود ايجاد کرده است.

شرکت‌هاى ترکيبى تجارى

شرکت‌هاى ترکيبى تجارى شرکت‌هايى هستند که از ترکيب اشکال مختلف خرده‌فروشي، تحت مالکيتى مرکزى به‌وجود مى‌آيند. شرکت‌هاى عضو، هر کدام در انجام بعضى از وظايف توزيع و اداره و مديريت مجموعه، مشارکت مى‌کنند.