فروشندگان از تبليغات پيشبرد فرود براى جلب خريداران جديد، دادن پاداش به مشتريان وفادار و افزايش خريد مجدد توسط کسانى استفاده مى‌کنند که به‌طور اتفاقى کالا را مى‌خرند. خريداران جديد خود سه نوع هستند. نوع اول کسانى هستند که اصولاً آنها را با طبقه‌ کالا کارى نيست. نوع دوم خريداران وفادار به ساير مارک‌ها هستند و نوع سوم کسانى هستند که هر از گاهى مارک کالاى خاصى را مصرف مى‌کنند. تبليغات پيشبرد فروش، اغلب توجه کسانى را جلب مى‌کند که به‌راحتى از خريد يک مارک به خريد مارک ديگر روى مى‌آورند. زيرا استفاده‌کنندگان از ساير مارک‌ها و کسانى که اصولاً با طبقه کالا کارى ندارند، بيشتر اوقات به تبليغات پيشبرد فروش توجه نمى‌کنند و اگر هم توجه کنند نسبت به آن عکس‌العملى نشان نمى‌دهند. کسانى که به‌راحتى مارک کالاى مصرفى خود را عوض مى‌کنند نسبت به قيمت فروش کالا و فايدهٔ آن حساسيت بيشترى دارند و بعيد به نظر مى‌رسد تبليغات پيشبرد فروش بتواند از اين افراد، مصرف‌کنندگان وفادارى بسازد. بنابراين، استفاده از تبليغات پيشبرد فروش در بازارهايى که در آن مارک‌هاى مشابهى از يک کالا وجود دارند معمولاً در کوتاه‌مدت فروش قابل‌توجهى به‌ دنبال خواهد داشت. و اين امر فقط به معناى افزايش سهم بازار به ميزان کم است. در بازارهايى که مارک‌ها تا اندازه‌اى با هم فرق مى‌کنند، تبليغات پيشبرد فروش در کسب سهم بازار بيشتر با موفقيت بيشترى همراه است.


بسيارى از فروشندگان از تبليغات پيشبرد فروش به منزله ابزارى براى درهم شکستن وفادارى به يک مارک کالا و از تبليغات غيرشخصى به منزله ابزارى براى ايجاد وفادارى به مارک کالا استفاده مى‌کنند.