بازاريابان بايد بدانند چگونه مى‌توان ارتباط گرفت. ارتباط مشتمل بر نُه عنصرى است که در شکل ارائه شده است. دو عنصر فرستنده و گيرنده، طرف‌هاى ارتباط هستند. دو عنصر پيام و رسانه، ابزار ارتباط محسوب مى‌شوند. چهار عنصر کُدگذاري، کُدبرداري، پاسخ و پس‌خوراند، عوامل اجرايى اصلى ارتباط هستند. عنصر آخرى در اين سيستم سروصدا (Noise) است.


- فرستنده:

طرفى است که پيام را براى طرف ديگر ارسال مى‌کند.


- کُدگذارى:

فرآيند تبديل پيام به شکل علام است. آژانس تبليغاتى که براى شرکت مک‌دونالدز کار مى‌کند کلمات و تصاوير را در يک آگهى تبليغاتى به‌نحوى با يکديگر ترکيب مى‌کند که پيام موردنظر انتقال يابد.


- پيام:

مجموعه‌اى از علامت‌ها است که فرستنده آنها را انتقال مى‌دهد.


- رسانه:

رسانه کانال‌هاى ارتباطى هستند که پيام از طريق آنها از فرستنده براى گيرنده فرستاده مى‌شود.


- کُدبردارى:

فرآيندى است به‌وسيله آن گيرنده به علامت‌هايى که فرستنده آنها را کُدگذارى کرده است معانى و تعابير خاصى را نسبت مى‌دهد. مثلاً مصرف‌کننده‌اى را در نظر بگيريد که آگهى تبليغاتى را مشاهده مى‌کند و کلمات و تصاوير آن آگهى را تعبير و تفسير مى‌کند.


- گيرنده:

طرفى است که پيام را از طرف ديگر دريافت مى‌کند.


- پاسخ:

عکس‌العمل گيرنده است پس از روبرو شدن با پيام.


- پس‌خوراند:

آن قسمت از عکس‌العمل گيرنده است که براى فرستنده پس فرستاده مى‌شود.


- سر و صدا:

عوامل مزاحم، پارازيت‌ها و تحريف‌هايى است که در طول فرآيند ارتباط باعث مى‌شوند گيرنده پيامى را دريافت کند که با پيام واقعى فرستنده متفاوت است.


ارکان فرآيند ارتباط
ارکان فرآيند ارتباط