پس از ارسال پيام، برقرارکننده ارتباط بايد به‌نحوى از تأثير آن بر مخاطبين هدف، اطمينان حاصل کند. براى اين کار از مخاطبين هدف چنين سؤالاتى پرسيده مى‌شود: آيا پيام را به خاطر مى‌آورند؟ چند بار پيام را ديده‌اند؟ نکاتى که به خاطر مى‌آورند کدام هستند؟ احساس آنها درباره پيام چگونه است؟ و عقيده آنها درباره کالا و شرکت در گذشته و اکنون چيست؟ برقرارکنندگان ارتباط معمولاً علاقه‌مند هستند بدانند در اثر دريافت پيام ايشان چه دگرگونى‌هايى در رفتار مخاطبين به‌وجود آمده است؟ تعداد افرادى که نسبت به خريد کالا اقدام کرده‌اند يا درباره کالا با ديگران سخن رانده‌اند و يا از فروشگاه بازديد کرده‌اند، نشان‌دهنده همين تغيير رفتار است.