برقرارکننده ارتباط بازاريابى بايد در موارد زير تصميم بگيرد:

شناسايى مخاطبين هدف

يک برقرارکننده ارتباط بايد کار را با شناسايى و تعيين دقيق مخاطبين هدف خود آغاز کند. مخاطبين ممکن است خريداران بالقوه يا استفاده‌کنندگان فعلى کالا باشند. کسانى که خود درباره خريد تصميم مى‌گيرند يا اين‌که بر تصميم خريد ديگران تأثير مى‌گذارند. مخاطبين ممکن است افراد، گروه‌ها، جوامعى خاص يا عموم مردم باشند. مخاطبين هدف به‌نحو بارزى بر تصميماتى اثر مى‌گذارند که برقرارکننده ارتباط درباره آنها تصميم مى‌گيرد، يعنى اين‌که چه بگويد، چطور بگويد، چه موقع بگويد، کجا بگويد و چه کسى بگويد.