در گذشته، کانال‌هاى توزيع از مجموعه‌اى نه چندان مستحکم و سازمان‌يافته از شرکت‌هايى مستقل تشکيل مى‌شده است. شرکت‌هايى که درباره کارآيى کل کانال از خود نگرانى چندانى نشان نمى‌دادند. اين کانال‌هاى توزيعى مرسوم و قراردادى از داشتن يک رهبرى قوى محروم بوده‌اند. لذا اين کانال‌ها همواره در اثر کارآيى ضعيف و تضاد زيان‌آور با مشکل روبرو مى‌شدند. در حال حاضر شاهد رشد در سيستم‌هاى بازاريابى هستيم که عبارتند از:

سيستم‌هاى بازاريابى افقى

يکى از اشکال نوين کانال‌هاى توزيع، سيستم‌هاى بازاريابى افقى است. در اين سيستم، دو يا چند شرکت هم‌سطح براى بهره‌بردارى بيشتر از فرصت‌هاى جديد بازار، با هم متحد مى‌شوند. تحت اين شرايط، شرکت‌ها با ترکيب سرمايه، توانايى‌ها يا منابع بازاريابى خود، به اهدافى دست مى‌يابند که به تنهايى امکان دسترسى به آنها توسط هر يک از شرکت‌ها وجود ندارد. اين اتحاد مى‌تواند با شرکت‌هاى رقيب يا غيررقيب انجام مى‌گيرد. اين همکارى مى‌تواند به‌طور موقت يا دائمى و يا در قالب تأسيس يک شرکت جديد صورت مى‌گيرد.

سيستم‌هاى بازاريابى چند کاناله

در گذشته، بسيارى از شرکت‌ها براى فروش کالاهاى خود به يک بازار يا قسمتى از يک بازار، فقط از يک کانال توزيع استفاده مى‌کردند. امروزه با تعدد قسمت‌هاى بازار و امکانات جديد کانال‌هاى توزيع، هر روز تعداد بيشترى از شرکت‌ها، براى توزيع کالاى خود از چند کانال توزيع استفاده مى‌کنند. از بازاريابى چندکاناله هنگامى استفاده مى‌شود که يک شرکت براى دستيابى به يک يا چند قسمت بازار از دو يا چند کانال بازاريابى استفاده کند. مثلاً شرکت جنرال‌الکتريک را در نظر بگيريد. اين شرکت وسايل خانگى نسبتاً بزرگ را از طريق دو کانال توزيع مى‌فروشد. يکى کانال خرده‌فروشان مستقلى نظير فروشگاه‌هاى بزرگ، مراکز تخفيف‌دار و فروشگاه‌هاى فروش با کاتالوگ، و ديگرى خود شرکت که مستقيماً اين اقلام را به پيمانکاران بزرگ واحدهاى مسکونى مى‌فروشد. بدين ترتيب، شرکت تا اندازه‌اى با خرده‌فروشان خود رقابت مى‌کند.