تقسيم‌بندى بازار در صورتى مفيد است که از ويژگى‌هاى زير برخوردار باشد: قابل اندازه‌گيرى باشد، قابل دسترسى باشد، قابل ملاحظه باشد، قابل عمل باشد.

قابليت اندازه‌گيرى

قابليت اندازه‌گيرى اشاره دارد به ميزانى که مى‌تواند اندازه خريد قسمت‌هاى بازار را اندازه‌گيرى کرد. اندازه‌گيرى بعضى از متغيرهاى تقسيم بازار دشوار است.

قابليت دسترسى

قابليت دسترسى اشاره دارد به چگونگى دسترسى و خدمت به قسمت‌هاى بازار.

قابليت ملاحظه

قابليت ملاحظه اشاره دارد به حجم و سودآورى قسمت بازار. يک قسمت بازار بايد شامل گروهى افراد مشابه و بسيار زياد باشد و ورود به آن با يک برنامه ارزيابى که براى همين بازار کاملاً مناسب است، از لحاظ اقتصادى مقرون به صرفه باشد.

قابليت عمل

قابليت عمل قسمت‌هاى بازار نشان‌دهندهٔ ميزانى است که مى‌توان در آن بازار از برنامه‌هاى مؤثر براى جذب و خدمت به قسمت‌ها استفاده کرد.